Obchodní podmínky

 

 Obchodní podmínky internetového obchodu www.kupujonline.cz

 

I.

Všeobecná ustanovení

 

1.1.               Provozovatelem internetového obchodu KUPUJONLINE.cz je VictoryImport s.r.o. , ICO: 11851481, se sídlem Jičínská 226/17, Praha 3,, kontakt info@kupujonline.cz, ,tel: 608487789,(dále jen prodávající). 

1.2.               Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu KUPUJONLINE.cz (dále jen kupující).

1.3.               Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4.               Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu KUPUJONLINE.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.

1.5.               Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.Kupujícímu po provedené objednávce přijde autoamticky robotem vytvořený email, který potvrzuje přijetí objednávky systémem, skutečné potvrzení objednávky, její ceny, dostupnosti zboží , termínu a způsobu dodání, bude provedeno naším pracovníkem do 2 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky do systému.  Nepřijde-li kupujícímu potvrzení objednávky systémem, ani není-li kontatkován naším pracovníkem, stala se pravděpodobně na cestě objednávky nějaká chyba a objednávka nebyla do systému přijata, nebo byla zadána chybná e-mailová adresa.

 

1.6.               Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1.2009. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

 

II.

Předmět smlouvy

 

2.1.               Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2.               Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu KUPUJONLINE.cz.

2.3.               Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu KUPUJONLINE.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu, nebo jehož cena je uvedena mylně, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4.               Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5.               Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

2.6.               Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu KUPUJONLINE.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

 

III.

Registrace kupujícího

 

3.1.               Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu KUPUJONLINE.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.2.               Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek KUPUJONLINE.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu KUPUJONLINE.cz, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.

3.3.               Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů

3.4.               Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu KUPUJONLINE.cz nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

 

IV.

Objednávka zboží

 

4.1.               Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.2.               Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové  i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

4.3.               Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:

1./ Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu KUPUJONLINE.cz, a to jako nepřihlášený zákazník nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

2./ Nebo e-mailem na adrese:info@KUPUJONLINE.cz

4.4.               Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději následující den po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit.

4.5.               Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

4.6.               Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.7.               Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

4.8.               Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.

4.9.               Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím v souladu s ustanoveními odstavce 3.4 tohoto článku obchodních podmínek nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

 

V.

Místo plnění

 

5.1.               Místem plnění závazku prodávajícího je kancelář/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

5.2.               Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

 

VI.

Cena zboží a platba

6.1.               Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu KUPUJONLINE.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě

6.2.               K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. těchto obchodních podmínek.

6.3.               Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

1./dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží nebo České poště s.p.)

2./platbou v hotovosti při osobním odběru

3./platbou bezhotovostní převodem na účet u České spořitelny-k platbě budete vyzváni a číslo účtu vám bude sděleno mejlem prodávajícím  

6.4.               Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

6.5.               Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

6.6.               Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu KUPUJONLINE.cz označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

 

VII.

Dodací lhůty

7.1.               V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy, v případě úhrady zboží převodem po připsání plné částky na účet prodávajícího. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se je expedovat, předat dopravci bez zbytečného odkladu,nejpozději však do 14 pracovních dní po uzavření kupní smlouvy (v období říjen-prosinec 18 pracovních dní) v České i Slovenské republice. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy (cca dva dny pro Českou republiku, pro Slovenskou republiku cca 1 týden).

        Česká pošta uschovává nevyzvednuté zásilky (obchodní i dobírkové balíky)   7 dní, poté je expeduje zpět zasilateli.

7.2.               Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů po uzavření smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat zprávu kupujícimu o termínu odběru. Kupujícímu je v případě potvrzení dostupnosti zboží zaslána zpráva e-mailem ,nebo telefonicky a je vyzván k odběru zboží. Připravené zboží je v provozovně prodávajícího rezervováno pro kupujícího 7 kalendářních dnů. Poté je objednávka, po předchozím upozornění kupujícího, stornována pro nevyzvednutí kupujícím (pokud není s kupujícím individuálně dohodnuto jinak).

7.3.               V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 7 (sedm) pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

VIII.

Dopravní podmínky a cena dopravného

 

8.1.               Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:

a.zásilkovou službou -kurýrem, ceny viz ceník dopravy

b. zásilkovou službou -kurýrem, ceny viz ceník dopravy

 

 

 

8.2.               Při převzetí zásilky kupujícím, doporučujeme zboží od přepravce zkontrolovat, zejména neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad, nejlépe písemně oznámit přepravci samotnému, poté ihned  prodávajícímu.

 

Prohlášení: Tyto webové stránky jsou vytvořeny nezávislým Brand Afilliate. Nejsou vytvořeny společností Nu Skin, ani jejími přidruženými společnostmi a spol .Nu Skin za její obsah nenese žádnou odpovědnost.